AeroSphere’21 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, IEEE Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Kulübü (“IEEE DEU”) tarafından AeroSphere’21 etkinliği katılımcılarının 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

a) Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde IEEE DEU ile bağlantılı etkinlikle ve kampanyalar hakkında bilgilendirilmek üzere, 21-22-23 Mayıs’ta gerçekleşecek AeroSphere’21 etkinliği duyurularını katılımcı ile paylaşılabilmesi adına, AeroSphere’21 etkinliğinde gerçekleşecek çekilişlerin katılımcıya ulaştırılabilmesi amacıyla işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

b) Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde gelecek etkinlikler hakkında bilgi verilmesi, IEEE DEU’nun başka şirketler ile yapacağı anlaşmalarda karşı şirketin etkinliğe kayıt olan kişiler için tanımladığı özel indirimlerinin kişilere duyurulabilmesi, AeroSphere’21 etkinliği anında yapılacak çekilişin kazanan kişiye ulaştırılabilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

c) Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 4. 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, IEEE DEU tarafından veriler anlaşmalı olunan şirketlerin AeroSphere’21 etkinliğine özel kampanyalar ve faaliyetlerini duyurması amacıyla bu anlaşmalı şirketler ile paylaşılabilecektir.

d)Kişisel Verilerin Muhafaza Süresi

Kişisel verileriniz, Kanun’un 4. Maddesinin 2.fıkrasının d bendi gereğince muhafaza edilecektir.

e) Veri Sahiplerinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması başlığı altında belirtilen yöntemlerle IEEE DEU’e iletmeniz durumunda talepleriniz Şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f) Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması

Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen haklarını, https://izmiraerosphere.com/index.php/iletisim/  linkinde yer alan iletişim formunda bulunan “6698 Sayılı KVKK Hakkında” konu başlığını seçip formu doldurarak kullanabileceklerdir. IEEE DEU, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde cevap vermektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

IEEE DEU’nün taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. IEEE DEU, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Açık Rıza Onayı:  IEEE DEU tarafından, yukarıda yer alan iletişim bilgilerime, amaç kapsamında tanıtım, etkinlik vb. elektronik ileti gönderilmesini, bilgilerimin bu amaçla kullanılmasını, saklanmasını ve IEEE DEU’nün gönderimin sağlanması için hizmet aldığı üçüncü kişilerle paylaşılmasını mevzuat kapsamındaki haklarım saklı kalmak kaydı ile kabul ediyorum.

18 yaş altında bir birey olarak ailemin / velimin /ebeveynlerimin de onayı ve rızası ile IEEE DEU tarafından, yukarıda yer alan iletişim bilgilerime, amaç kapsamında tanıtım, etkinlik vb. elektronik ileti gönderilmesini, bilgilerimin bu amaçla kullanılmasını, saklanmasını ve IEEE DEU’nun gönderimin sağlanması için hizmet aldığı üçüncü kişilerle paylaşılmasını mevzuat kapsamındaki haklarım saklı kalmak kaydı ile kabul ediyorum.